Algemene voorwaarden LVcoaching

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- opdrachtnemer:  LVcoaching, hierna te noemen LV, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
- opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt; § diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
- deelnemer: degene die deelneemt aan een coachtraject, training, begeleiding of advies, als hij niet zelf de opdrachtgever is.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan LV
2.2 Op alle betrekkingen tussen LV en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.
2.3 Alle aanbiedingen van LV zijn vrijblijvend.
2.4 LV is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie verkeerd is weergegeven op haar websites of in andere mediale uitingen. LV is niet gebonden aan het uitvoeren van de werkzaamheden tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

3. BTW
Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor training, coaching en begeleiding.

4. Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij LV binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen. Bij betaling buiten de betalingstermijn is LV gerechtigd, na het versturen van een herinnering, om de wettelijke rente in rekening te brengen. Een factuur wordt als voldaan aangemerkt na 100% betaling van het factuurbedrag.

5. Annulering
5.1 In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:
- Annulering c.q. uitstel van de opdracht tot en met 30 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: 100% van de totale investering.
- Annulering c.q. uitstel van de opdracht van de 31e tot en met de 60e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag: 50% van de totale investering.
- Annulering c.q. uitstel van de opdracht eerder dan 60 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: nihil.
Annuleringen cq. verzoeken tot uitstel kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering/verzoek tot uitstel bij LV is binnengekomen geldt als annuleringsdatum. Reeds gemaakte kosten dienen te allen tijde door de opdrachtgever te worden voldaan ongeacht het moment van annulering.
5.2 Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
5.3 Bij Annulering van één enkele afspraak binnen 24 uur is LV gerechtigd de uren in rekening te brengen, tegen het dan geldende uurtarief.
5.4 LV behoudt zich het recht voor om kosteloos en zonder opgaaf van reden te allen tijde een opdracht te weigeren en/of tussentijds af te breken en/of te beëindigen.

6. Verblijfskosten
De door deelnemers en coaches c.q. derden gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever als niet expliciet anders staat vermeldt in de overeenkomst. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

7. Afwijkende afspraken
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

8. Eigendom
Alle materialen tbv de coachingtrajecten, trainingen of projecten zijn eigendom van LV en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van LV niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

9. Geheimhouding
a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen LV en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
b) Conform de gedragsregels rapporteert LV niet over individuele prestaties/ontwikkelingen van deelnemers zonder zijn/haar toestemming.
c) Alle coaches in dienst van of werkend voor LV, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht

10. Projecten, trainingen of coachtrajecten
10.1 Definities
a) Onder projecten worden trajecten met bedrijven, verenigingen of stichtingen verstaan, waarbij deelname open staat voor de leden, klanten of medewerkers van het betreffende bedrijf. Onder coachstrajecten worden trajecten met individuen op individuele basis en/of in klein groepsverband verstaan. Onder training wordt de begeleiding, training en coaching van groepen > 2 personen verstaan.
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door LV laat coachen, begeleiden of trainen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
c) Opdracht: de afspraken tussen LV en de opdrachtgever ten aanzien van uit te voeren werkzaamheden en bijbehorende activiteiten..
d) Inschrijfformulier: op het inschrijfformulier wordt minimaal vastgelegd:
- naam van de opdrachtgever;
- omschrijving van de door LV uit te voeren werkzaamheden;
- startdatum van uitvoering van de werkzaamheden indien de startdatum niet gelijk is aan het moment van inschrijven;
- de investeringstarieven en de betalingscondities.

10.2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever ingevuld en overgedragen inschrijfformulier door LV is ontvangen en door LV is geaccordeerd.

10.3 Verplichting van de opdrachtgever
a) Opdrachtgever is gehouden alle medewerking, welke LV nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, te verlenen.
b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

10.4 Uitvoering van de opdracht
a) LV bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van LV.
c) LV mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
d) Voor de trajecten en/of projecten selecteert LV geschikte locaties indien gewenst.
e) De kosten van de locatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van LV indien vermeldt op de overeenkomst.

10.5 Vervanging
a) Vervanging van deelnemer(s) is in de meeste gevallen toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) binnen de doelgroep van LV valt en woonachtig is in dezelfde regio. Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden. LV dient schriftelijk akkoord te geven voor het vervangen van een deelnemer.
b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever zo snel mogelijk een schriftelijk verzoek in te dienen bij LV.
c) LV heeft het onbeperkte recht uitvoerende coach(es) en/of trainer(s) te vervangen.

10.6 Investeringstarieven
De investeringstarieven, alsmede de betalingscondities, worden op de overeenkomst bevestigd.

11 Advies- en Interimwerkzaamheden / Trainingen
11.1 Duur en financiële afspraken van opdrachten
a) Een werkdag omvat acht werkuren. Een dagdeel omvat vier werkuren.
b) De coach, trainer, interim-manager of adviseur van LV is gerechtigd om in overleg met de opdrachtgever een nader te bepalen aantal dagen vrij te nemen gedurende de duur van deze overeenkomst, tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.
c) Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Tenzij anders vermeld is het tarief exclusief reis- en verblijfkosten.

11.2 Afsluiting van de opdrachten
a) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

12 Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
12.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
12.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;  Indien de opdrachtgever binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen. 
12.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
12.5 Indien opdrachtnemer niet binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever van de schadeverwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen schriftelijk door de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld is opdrachtnemer tot geen schadevergoeding gehouden;
12.6 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten; 
12.7 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer terzake van aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard dan ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige dienst, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien opdrachtnemer zich tegenover derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer binnen 8 dagen schriftelijk te waarschuwen, indien hij door derden wordt aangesproken terzake van schade waarvoor de opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs de opdrachtnemer (mede) aansprakelijk zal stellen. Een dergelijke schade zal door de opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met de opdrachtnemer (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid erkent) een en ander op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer.
12.8 Vervoer naar en verblijf op de werklocaties valt niet onder de aansprakelijkheid van LV.
12.9 Het meedoen aan (groeps) activiteiten is geheel voor eigen risico en valt derhalve niet onder de aansprakelijkheid van LV.

13 Ter beschikkingstelling
13.1 Opdrachtgever verstrekt alle documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht door LV optimaal te laten verlopen.
13.2 Opdrachtgever verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

14 Geschillenbeslechting
14.1 Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
12.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

1 januari 2016